Milé nevěsty, vážení ženiši, přátelé Svatebního krámku. Seznamte se prosím s obchodními podmínkami.

 

I. Určení smluvních stran

Zákazník, který se rozhodne zapůjčit si nějaký předmět či předměty ze Svatebního krámku se stává nájemcem. Svatební krámek vystupuje v roli pronajímatele.

Nevěsty, ženiši nebo jiné osoby, které se rozhodnou si od Svatebního krámku něco hezkého zakoupit (zapůjčit) vystupují v roli kupujících a Svatební krámek bude prodávajícím. Označení kupujícího a prodávajícího pro potřeby těchto obchodních podmínek užíváme také v případě nákupu a prodeje služby, kterou lze zakoupit na webových stránkách: www.svatebnikramek.cz

 

II. Předmět smluvního vztahu

Půjčovna

Předmětem smluvního vztahu je přenechání movitých věcí ve vlastnictví pronajímatele nájemci, aby nájemce tyto věci užíval a zaplatil za to pronajímateli nájemné. Pronajímané movité věci jsou dále v těchto obchodních podmínkách uváděny jako předměty nájmu.

Svatební krámek pronajímá pouze předměty zveřejněné na webových stránkách: www.svatebnikramek.cz, v sekci Půjčovna.

Prodej a služby

Nakoupit můžete jen ty předměty a služby, které jsou určeny k prodeji a jsou blíže specifikovány na webových stránkách: www.svatebnikramek.cz Objednávka těchto předmětů a služeb v našem e-shopu zavazuje kupujícího zaplatit za objednané předměty a služby předem a prodávající je povinen objednané předměty a služby po zaplacení dodat. Minimální výše objednávky je stanovena na 2000 Kč (včetně DPH).

 

III. Ceny, vratná kauce a neplátce DPH

Ceny za půjčovné (pronájem) a prodej movitých věcí jsou vždy uvedeny na webových stránkách u každého produktu. Cena za služby je individuální dle konkrétní poptávky a Svatební krámek Vám zašle cenovou nabídku (kalkulaci). Svatební krámek zasílá svým zákazníkům fakturu na základě závazné objednávky, kterou kupující či nájemce uskuteční prostřednictvím e-shopu na webových stránkách: www.svatenikramek.cz.

Pokud si u nás zapůjčíte nějaký předmět či předměty, zašleme Vám po Vaší objednávce informaci, v jaké výši po Vás budeme chtít složit vratnou kauci (zálohu) a dále informace pro provedení platby. Svatební krámek Vám kauci vrátí v plné výši, jestliže se zapůjčené předměty vrátí nepoškozené, nezničené nebo neznehodnocené. Podrobněji jsou pravidla vratné kauce popsána v článku VII.

Svatební krámek není plátcem DPH

 

IV. Podmínky pro předání předmětů nájmu. Kdy je zaplaceno.

Svatební krámek (pronajímatel) se zavazuje předat předměty nájmu nájemci nejpozději 2 pracovní dny před konáním akce, na které mají být předměty nájmu užívány. Tato povinnost pronajímateli vzniká za předpokladu, že nájemce zaplatil nájemné a vratnou kauci nejpozději 7 pracovních dnů před konáním akce, na které mají být předměty nájmu užívány. Lhůta pro předání předmětů nájmu není závazná, pokud se pronajímatel a nájemce dohodnou jinak. Od lhůty pro zaplacení nájmu se nelze odklonit.

Nájemné a vratná kauce jsou zaplaceny v okamžiku připsání platby na účet pronajímatele.

Nájemné a vratnou kauci zasílá nájemce dohromady jako jednu platbu.

Pronajímatel předá předměty nájmu nájemci osobně, a to na adrese, kde pronajímatel provozuje podnikatelskou činnost nebo na jiném místě dle vzájemné dohody nebo předměty nájmu zašle prostřednictvím přepravní společnosti na adresu, kterou si nájemce zvolí.

 

V. Převzetí předmětů nájmu nájemcem a odpovědnost za škodu (majetkovou újmu) ze strany pronajímatele

Při převzetí je nájemce povinen předměty nájmu zkontrolovat, zda nejsou poškozené nebo jinak znehodnocené. Jestliže nájemce zjistí, že jsou předměty nájmu poškozené, zničené či znehodnocené, je povinen informovat o tom pronajímatele, a to nejpozději v den převzetí od přepravce. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel a bude se považovat za to, že nájemce převzal předměty nájmu bez jakýchkoliv vad či poškození.

V případě, že převezme nájemce předměty nájmu poškozené, zničené či jinak znehodnocené a informuje o tom včas pronajímatele, je pronajímatel povinen v co možná nejkratší lhůtě dodat jiné – srovnatelné předměty. Jestliže není možné z objektivních důvodů dodat včas náhradní předměty nájmu, je pronajímatel povinen kompenzovat újmu nájemce finanční částkou a to nejvýše 30%z celkové ceny nájmu, kterou nájemce zaplatil za předmět či předměty, kterých se poškození týká.

 

VI. Odpovědnost nájemce za škodu (majetkovou újmu) na předmětech nájmu

Odpovědnost za škodu (majetkovou újmu) na předmětech nájmu nese nájemce, a to od okamžiku převzetí předmětů nájmů až do navrácení těchto předmětů pronajímateli. V případě, že nájemce vrací předměty nájmu pronajímateli prostřednictvím zásilkové služby (přepravce), je v osobním zájmu nájemce, aby si zdokumentoval, např. prostřednictvím fotografií, že jsou předměty nájmu předávány zásilkové službě (přepravci) nepoškozené.

Pokud pronajímatel převezme předměty nájmu poškozené, zničené nebo jinak znehodnocené a nájemce nebude moci prokázat, že předal předměty nájmu zásilkové službě (přepravci) nepoškozené, nezničené nebo jinak neznehodnocené, považuje se za to, že odpovědnost za škodu (majetkovou újmu) nese nájemce.

 

VII. Kauce a podmínky pro navrácení kauce

Kauce je finanční částka, kterou nájemce dobrovolně postupuje pronajímateli jako formu vratné zálohy. Výše kauce odpovídá přibližně 80%tržní ceny pronajímaných předmětů. Výši kauce stanovuje vždy pronajímatel. Pokud pronajímatel převezme předměty nájmu ve stejném stavu jako je odeslal, je povinen navrátit přijatou kauci nájemci v plné výši. Při osobním předání nepoškozených předmětů nájmu je kauce předána ihned. Jestliže byly předměty nájmu zaslány prostřednictvím zásilkové služby (přepravce), je vratná kauce zaslána do 15 pracovních dnů od data převzetí nepoškozených, nezničených a neznehodnocených předmětů nájmu na bankovní účet nájemce.

Při převzetí poškozených, zničených nebo znehodnocených předmětů nájmu je pronajímatel oprávněn ponechat si kauci nebo její část, aby mohl předměty nájmu opravit nebo je uvést do původního stavu. Pokud není možné předměty nájmu opravit nebo je uvést do původního stavu, ponechá si pronajímatel kauci nebo její část, aby mohl pořídit předměty nájmu nové, srovnatelné s těmi, které byly na základě objednávky zapůjčený (pronajaty). Pronajímatel je na žádost nájemce povinen doložit skutečnou částku, kterou vynaložil na opravu či znovuuvedení předmětu nájmu do původního stavu nebo skutečnou částku vynaloženou na pořízení nového předmětu nájmu. Výše vratné kauce je uvedena na faktuře, kterou zasílá pronajímatel nájemci poté, co nájemce učinil objednávku prostřednictvím e-shopu na webových stránkách: www.svatebnikramek.cz nebo je objednal jiným způsobem, z kterého je zřejmé, jaké předměty chce zapůjčit (pronajmout) a v jakém termínu si je přeje zapůjčit (pronajmout).

O finanční částce, kterou si pronajímatel z kauce ponechá, je povinen písemně informovat nájemce, a to nejpozději do 7 pracovních dnů od data převzetí předmětů nájmu od přepravce. Za písemné sdělení se pro tyto případy považuje také elektronická komunikace, např. formou e-mailu či SMS zpráv. Toto ustanovení se použije obdobně také pro osobní předání předmětů nájmu.

 

VIII. Smluvní pokuty

Nájemce má povinnost vrátit předměty nájmu pronajímateli nejpozději do 2 pracovních dnů od data akce, pro kterou byly předměty nájmu zapůjčeny (pronajaty). Za navrácení se považuje fyzické předání předmětů nájmu k rukám pronajímatele nebo doručení prostřednictvím přepravce k rukám pronajímatele. Za každý den prodlení je pronajímatel oprávněn si strhnout finanční částku odpovídající 5% z postoupené kauce. Pokud nájemce prokáže, že v uvedené lhůtě nemohl ze závažných důvodů (např. zdravotních) vrátit předměty nájmu, pronajímateli procenta z prodlení nenáleží.

Jestliže nájemce předměty nájmu nevrátí vůbec, náleží pronajímateli celá postoupená kauce.

Pokud nájemce zruší celou objednávku ve lhůtě 30 – 20 dní před termínem pořádání akce, na které mají být předměty nájmu užívány, náleží pronajímateli 20% z postoupené kauce. Částka zaplacená za pronajaté předměty se vrací nájemci celá. Navrácení této částky společně se zbytkem kauce se uskuteční ve lhůtě 5 pracovních dnů od zrušení objednávky. 

Pokud nájemce zruší celou objednávku ve lhůtě 19 – 10 dní před termínem pořádání akce, na které mají být předměty nájmu užívány, náleží pronajímateli 50% z postoupené kauce. Částka zaplacená za pronajaté předměty se vrací nájemci celá. Navrácení této částky společně se zbytkem kauce se uskuteční ve lhůtě 5 pracovních dnů od zrušení objednávky. 

Pokud nájemce zruší celou objednávku ve lhůtě 9 dní a kratší před termínem pořádání akce, na které mají být předměty nájmu užívány, náleží pronajímateli 50% z postoupené kauce. Částka zaplacená za pronajaté předměty se při zrušení ve výše uvedené lhůtě nevrací. Navrácení 50% z vratné kauce se uskuteční ve lhůtě 5 pracovních dnů od zrušení objednávky. 

 

IX. Pravidla prodeje

Předměty určené k prodeji jsou kupujícímu zaslány prostřednictvím přepravce na adresu, kterou si kupující určí a to do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy se platba zaslaná kupujícím připíše na účet prodávajícího. Je možné se domluvit také na osobním předání prodávaného předmětu. Platba je vždy prováděna bezhotovostním způsobem. Kupující má právo vrátit zakoupený předmět a to i bez udání důvodu do 14 dnů od okamžiku, kdy zakoupený předmět převzal.

Váš Svatební krámek